Hill Side Golf Club ry:n säännöt 13.1.2015

§1. Yhdistyksen nimi on Hill Side Golf Club ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.


§2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin ja muun urheilun ja liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa pitää golfkenttää ja muita liikuntapaikkoja jäsentensä käyttöä varten, järjestää niissä harjoituksia ja kilpailuja sekä ylläpitää kerhohuoneistoa. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta.


§3. Yhdistyksen hallitus valitsee jäsenet jäsenhakemusten perusteella. Yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi. Varsinaiset jäsenet jaetaan aikuisjäseniin, juniorijäseniin ja yritysjäseniin. Henkilö on juniorijäsen sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Yhdistyksessä voi olla kausijäseniä. Kausijäsenellä ei ole osallistumis- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Kausijäsenyyden päättymisestä on hallituksen tehtävä erottamispäätös jäsenyyskauden päättyessä tai muutettava se jäsenen hakemuksesta tai suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.


§4. Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman liittymis- ja vuosimaksun siten, että vuosimaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille erisuuruisiksi, kuitenkin niin, että aikuisjäsenten osalta se suoritetaan yksinkertaisena ja yritysjäsenten osalta myös yksinkertaisena. Juniori-jäsenille voidaan määrätä alennetut maksut. Myöhästyneille maksuille on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen vahvistamat viivästymismaksut. Uuden jäsenen jäsenmaksun hallitus voi määrätä alennetuksi suhteessa siihen mihin aikaan vuodesta jäsen on yhdistykseen liittynyt.


§5. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 4 – 8 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kunakin vuonna aina puolet on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sovellettaessa määrätään arvalla ketkä hallituksen jäsenet ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja ketkä kahden vuoden kuluttua. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä voi ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus valitsee yhdistykselle kapteenit, joiden toimikausi on yksi kalenterivuosi. Kapteenin toimivaltuudet määrittää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi avukseen asettaa toimikuntia ja valiokuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 sen jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.


§6. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin erikseen.


§7. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 28.2. Toiminnantarkastajien lausunto on annettava hallitukselle viimeistään 31.3.


§8. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marrasjoulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty. Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle ilmoittaneet. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on kuitenkin toimitettava samassa ajassa kirjallisesti niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat sitä yhdistykseltä kirjallisesti vaatineet.


§9. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestysTämän lisäksi:
 5. Kevätkokouksessa
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Syyskokouksessa
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja meno-arvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle kalenterivuodelle
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


§10. Yhdistyksen kokouksessa kullakin läsnä olevalla varsinaisella aikuisjäsenellä on yksi ääni. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.


§11. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä yhdistyksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa viimeistään joulukuun 31. päivänä. Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Jäsenelle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessa, jossa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään 5 jäsentä.


§12. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


§13. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.


§14. Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

​​​​​​​
§15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.